Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en Hogere grenswaarde Wet geluidhinder ’t Hoefje Lunteren, Ede

DeLunterengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld en Hogere grenswaarde Wet geluidhinder ’t Hoefje Lunteren, Ede.

Meer informatie over deze bekendmaking:

• Op 13 december 2012 heeft de gemeenteraad van Ede het bestemmingsplan ‘’t Hoefje Lunteren’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2012LUZW0001-0301te Lunteren vastgesteld. • Op 30 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders het besluit Hogere grenswaarde vastgesteld ten behoeve van twee woningen binnen het voorgenoemde bestemmingsplan U kunt het plan en het besluit hogere grenswaarde (en de daarbij behorende stukken) van donderdag 24 januari 2013 tot en met woensdag 6 maart 2013 inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. De balie is op de volgende momenten geopend: • maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur; • maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur, alleen op afspraak; • elke eerste woensdag van de maand van 17.00 tot 19.00 uur. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (0318) 680 336. Online kunt u terecht op www.ede.nl/bestemmingsplannen Hier vindt u deze bekendmaking terug en een directe link naar het plan. Daarnaast kunt u het plan inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 56 woningen mogelijk; de eerste fase heeft een directe bouwtitel (bestemming wonen) en de tweede fase een uit te werken woonbestemming. Het gebied waar dit plan over gaat ligt ten noorden van de Westzoom. Aan de noordzijde grenst het plangebied aan de achterkant van de woningen van de Hulweg. Aan de oostzijde van het plangebied ligt het buitengebied van Ede (dat in de toekomst in aanmerking komt voor woningbouw in deelgebied Zandscheer). Aan de westzijde van het plangebied ligt de ontsluitingsweg van de oorspronkelijke boerderij van Lagerweij en het deelgebied De Heuvel. Het merendeel van het plangebied bestaat op dit moment uit gras en akkerland. Bij de vaststelling zijn wijzigingen aangebracht op het plan zoals dat in ontwerp ter inzage heeft gelegen. • De bestemming Verkeer-Verblijfsgebied is aangepast ten behoeve van de beoogde verbinding met het naastgelegen deelgebied Zandscheer (ambtelijke aanpassing); • De bestemming Verkeer-Verblijfsgebied is verlegd ten behoeve van het behoud van een boom aan de watergang, als gevolg hiervan is ook de bestemming Wonen- uit te werken iets verschoven (ambtelijke aanpassing); • De bestemming Verkeer-Verblijfsgebied is nabij de Hulweg 55 gewijzigd in de bestemming Tuin vanwege de uitgeefbaarheid van deze gronden (ambtelijke aanpassing); • De 3 meter brede zone tussen de bestaande woningen aan de Hulweg en de nieuwbouw is bestemd als Groen in plaats van Tuin (naar aanleiding van zienswijze). • De tekst over de gevolgde procedure is in de hoofdstukken 1 en 7 geactualiseerd, ook is hoofdstuk 6 verbeterd naar aanleiding van de wijzigingen op de verbeelding (ambtelijke aanpassing). Voor de exacte wijzigingen verwijzen wij u naar het vastgestelde bestemmingsplan. Ten behoeve van het hierboven genoemde bestemmingsplan heeft het college van burgmeester en wethouders een hogere grenswaardebesluit vastgesteld. Het gaat daarbij om een hogere geluidsbelasting op twee woningen die rechtstreeks in het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. De geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB (inclusief 5 dB aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder). Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de afzonderlijke besluiten. Dit kan alleen wanneer u op tijd een zienswijze op het ontwerpplan en/of het ontwerp besluit Hogere grenswaarden heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, of wanneer u bezwaar heeft tegen de wijziging van het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan. Daarnaast kunt u gedurende deze periode ten aanzien van het bestemmingsplan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de genoemde afdeling. Zonder dat treedt het vastgestelde bestemmingsplan in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zowel het beroepsschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Op deze procedures is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift de beroepsgronden moeten aangegeven. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in een eventueel beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deLunterengids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Lunteren, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deLunterengids.nl
Redactie deLunterengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen lunteren
  2. stcrt-2013-1628

Gerelateerde berichten